SMES

SMES掲示板

ホーム 留意事項 検索
おなまえ
タイトル
メッセージ

Webサイト
削除キー (英数字で8文字以内)  情報保存
画像認証 (右画像の数字を入力) 投稿キー
[24986] 990506
Bu akademi Trkiye'nin ilk sinema okuludur ve sinema alan_nda profesyonellere e_itim, _retim ve yap_m hizmetleri vermektedir.


Bu akademinin odak noktas_, rekabet輅 bir pazarda profesyonel
bir temel sa_lamakt_r. Program, sinematografi, ynetmenlik, senaryo yaz_m_ ve kurgu gibi hem teorik hem de pratik becerileri kapsar.


Ad_na ra_men, bu akademi sadece filmler hakk_nda de_il, ayn_ zamanda foto_raf ve
dijital sanat gibi di_er medya hakk_nda da e_itim veriyor.
Bu, _rencilerin kendi ola_an alanlar_n_n d___nda 軻_itli yarat_c_l_k yollar_n_ ke_fetmelerini sa_lar.


izmir film akademi
izmir film akademi 2021/09/16(Thu) 20:35 home | 返信 | 削除 |
[24985] 217232
Kaykay, 1800'lerin sonlar_nda ba_layan ve o zamandan beri dnya 軋p_nda bir fenomen haline gelen bir spor trdr.

Kaykay herhangi bir yzeyde yap_labilir ve insanlar_n bir dizi numara, atlama
ve kayd_rak yaparak kendilerini ifade etmelerini sa_lar.


Kariyerine 1990 y_l_nda profesyonel kaykayc_ olarak ba_layan Dave
Navarro, en etkili kaykayc_lardan biridir.
O zamandan beri paten kaymaktad_r ve _u anda bir
aktr, yap_mc_ ve mzisyendir.

Joom Forum
Joom Forum 2021/09/16(Thu) 18:23 home | 返信 | 削除 |
[24984] 791565
Basketbol forumlar_, basketbolla ilgili konular_ tart__mak i輅n kullan_l_r.
Bu forumlar Facebook, Instagram ve Reddit gibi platformlarda bar_nd_r_lmaktad_r.Basketbol, dnya 軋p_nda en popler sporlardan biridir.
Farkl_ lkelerde oynayan binlerce basketbolcu var ve bu say_ her ge軻n gn art_yor.
Sonu olarak, basketbolla ilgili gr_lerini 軻vrimi輅 ortamda di_er taraftarlarla payla_mak isteyen ki_ilere ihtiya
duyulmaktad_r.

Forum AMK
Forum AMK 2021/09/16(Thu) 11:56 home | 返信 | 削除 |
[24983] 351280
Ayd_n _li, entelektel ve tarihi yo_unlu_u ile tan_n_r.
Blgedeki insanlar genellikle merakl_ ve merakl_d_r.

Ayd_n _li, Akdeniz Blgesi'nde yer alan Trkiye'nin en nemli illerinden biridir.
Ayn_ zamanda "Trklerin Babas_" olarak bilinen Trkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatrk'n do_um yeridir.


_lin eski zamanlara kadar uzanan uzun bir ge輓i_i vard_r.
Hitit ve Roma _mparatorluklar_ dneminde ilk yerle_imler burada kurulmu_tur.
Blge, bugn il genelinde hala grlebilen bir輟k antik arkeolojik kal_nt_ya sahiptir.


Ayd_n Turizm
Ayd_n Turizm 2021/09/16(Thu) 09:22 home | 返信 | 削除 |
[24982] 877341
Antika Forum, eski koleksiyonlardan yeni antikalara kadar geni_ bir rn yelpazesine sahip bir web sitesidir.
Hazine arayanlar_n yeri de_il ama evinize biraz lezzet katmak ve
de_er katmak istiyorsan_z harika.

ヌevrimi輅 forumlar, herhangi bir antika koleksiyoncusu i輅n paha bi輅lmez bir kaynakt_r.
Neye sahip oldu_unuzu ve ne kadar de_erli olabilece_ini belirlemenize, sat_p
satmayaca__n_za karar vermenize ve hatta en iyi fiyata
nereden al_p sataca__n_z_ size gstermenize yard_mc_ olabilirler.


Antika Forum
Antika Forum 2021/09/16(Thu) 09:20 home | 返信 | 削除 |
[24981] 960164
Do_a her zaman insan taraf_ndan takdir edilmez. Hepimiz, kaynaklar_ndan kendi ihtiya輙ar_m_z i輅n yararlanmaya 輟k hevesliyiz.
Ancak, do_an_n smrlmesinin gelece_imiz i輅n ciddi sonu輙ar_ vard_r.
ヌevre zerinde geri dn_ olmayan uzun sreli
olumsuz etkileri olabilir.

Do_ay_ koruman_n en iyi yolu, de_erinin ve neminin daha fazla fark_na varmakt_r.

Do_ay_ takdir etti_imizde onu korumak isteyece_iz.
Bununla birlikte, bu fark_ndal_kla bile, baz_ insanlar yine de bunu ktye
kullanmay_ se軻cekler 錮nk Dnya'daki di_er canl_lara kar__ empati veya d_nceli
de_iller.

Oksijen
Oksijen 2021/09/16(Thu) 08:52 home | 返信 | 削除 |
[24980] Демонтаж москва
<a href=https://www.instagram.com/demontagmoskva/>Р”РРРРСаж ССРР РРСРРР°</a>
Chasemaymn 2021/09/16(Thu) 05:16 | 返信 | 削除 |
[24979] 052203
ArkOS, yak_nda piyasaya srlecek yepyeni bir
i_letim sistemidir. _irket, "dn vermeyen" bir bilgisayar yaratmay_ hedefliyor.


ArkOS, _imdiye kadarki ilk a軅k kaynak kodlu, bilgisayar korsan_ dostu ve gizlilik odakl_ i_letim sistemidir.
5 farkl_ cihazda sunulacak: dizst bilgisayarlar, masast bilgisayarlar, tabletler,
ak_ll_ telefonlar ve ynlendiriciler/anahtarlar.


ArkOS Forum
ArkOS Forum 2021/09/16(Thu) 04:43 home | 返信 | 削除 |
[24978] Демонтаж москва
<a href=https://t.me/s/demontagmoskva>Р”РРРРСаж СР°СР°РРР РРСРРР°</a>
Chasemaymn 2021/09/15(Wed) 14:56 | 返信 | 削除 |
[24977] 727692
_pek, baz_ formlar_ dokumaya dn_trlebilen do_al bir elyaft_r.

_pek tipik olarak dut ipekbce_i larvalar_ taraf_ndan retilir.
En iyi bilinen ipek tr, evcille_tirilmi_ ipekbce_i larvalar_n_n kozalar_ndan elde edilir.


"_pek" kelimesi Eski _ngilizce "sioloc", Latince "sericum", Yunanca _____ ("shel_") kelimesinden tremi_tir.
Szc_n ba__ndaki s-, onun olumsuz 軋_r___mlar_n_n kayna__d_r,
錮nk ipekbcek輅li_i tarihsel olarak klelikle ba_lant_l_d_r.ipek ticaret
ipek ticaret 2021/09/15(Wed) 09:44 home | 返信 | 削除 |

- ASKA BBS -